2020-19

Perancangan Alat Pengklasifikasi Suara Berdasarkan Taraf Frekuensi Menggunakan Arduino Mega